Công văn 2487/TCT-CS ngày 18/06/2020

Thuế GTGT đối với một số sản phẩm lưỡng tính vừa là sản phẩm trồng trọt vừa là nguyên liệu thức ăn truyền thống như ngô hạt

Tải về tại đây: