Thông tư 69/2020/TT-BTC ngày 15/07/2020

Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14

Tải về tại đây: