Nghị quyết 116/2020/QH14 ngày 19/06/2020

Giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Tải về tại đây: