Nghị định 68/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020

Sửa đổi Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tải về tại đây: