Công văn 980/TCT-DNL ngày 10/03/2020

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động cho thuê tàu FPSO

Tải về tại đây: