Công văn 66768/CT-TTHT ngày 17/07/2020

Kê khai thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài

Tải về tại đây: