Công văn 66300/CT-TTHT ngày 16/07/2020

Chính sách thuế đối với chi phí sửa chữa, cải tạo kho và chi phí thuê kho

Tải về tại đây: