Công văn 66294/CT-TTHT ngày 16/07/2020

Thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn thủ tục xin hủy đại chúng và dịch vụ cung cấp quản lý sổ cổ đông cho DNCX

Tải về tại đây: