Công văn 65283/CT-TTHT ngày 14/07/2020

Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Tải về tại đây: