Công văn 65276/CT-TTHT ngày 14/07/2020

Miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: