Công văn 62435/CT-TTHT ngày 07/07/2020

Dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi

Tải về tại đây: