Công văn 61915/CT-TTHT ngày 06/07/2020

Sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

Tải về tại đây: