Công văn 60992/CT-TTHT ngày 02/07/2020

Hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án

Tải về tại đây: