Công văn 60973/CT-TTHT ngày 02/07/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: