Công văn 60771/CT-TTHT ngày 02/07/2020

Xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót

Tải về tại đây: