Công văn 55958/CT-TTHT ngày 23/06/2020

Hóa đơn đối với khoản chênh lệch tỷ giá

Tải về tại đây: