Công văn 53378/CT-TTHT ngày 17/06/2020

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu thiết kế

Tải về tại đây: