Công văn 53070/CT-TTHT ngày 17/06/2020

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khám chữa bệnh

Tải về tại đây: