Công văn 50613/CT-TTHT ngày 11/06/2020

Sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang

Tải về tại đây: