Công văn 49815/CT-TTHT ngày 10/06/2020

Tiêu thức ngày ký trên hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: