Công văn 48074/CT-TTHT ngày 08/06/2020

Miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: