Công văn 475/TCT-CS ngày 10/02/2020

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải về tại đây: