Công văn 44385/CT-TTHT ngày 01/06/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: