Công văn 44101/CT-TTHT ngày 01/06/2020

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng, hạch toán chi phí hàng hoá nhập khẩu

Tải về tại đây: