Công văn 4377/CT-TTHT ngày 05/05/2020

Sử dụng hóa đơn thương mại khi xuất khẩu

Tải về tại đây: