Công văn 41472/CT-TTHT ngày 26/05/2020

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

Tải về tại đây: