Công văn 411/TCT-DNL ngày 04/02/2020

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: