Công văn 3527/CT-TTHT ngày 07/04/2020

Hóa đơn trong trường hợp có cho tặng hàng hóa sản phẩm

Tải về tại đây: