Công văn 2741/TCT-CS ngày 03/07/2020

Thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: