Công văn 2621/TCT-KK ngày 26/06/2020

Kê khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

Tải về tại đây: