Công văn 2601/TCT-DNL ngày 24/06/2020

Áp dụng quy định pháp luật về hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: