Công văn 2576/TCT-CS ngày 23/06/2020

Thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: