Công văn 2559/TCT-DNNCN ngày 23/06/2020

Chính sách thuế TNCN và lệ phí trước bạ khi thành viên gia đình sáp nhập tài sản riêng thành tài sản chung

Tải về tại đây: