Công văn 2355/TCT-CS ngày 10/06/2020

Hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: