Công văn 1320/TCT-KK ngày 30/03/2020

Tiểu hạch toán tiền chậm nộp đối với khoản tiền thu hồi hoàn thuế GTGT và khoản thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu trên TMS

Tải về tại đây: