Thông tư 50/2020/TT-BTC ngày 01/06/2020

Mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ/ huấn luyện an toàn, VSLĐ

Tải về tại đây: