Thông tư 49/2020/TT-BTC ngày 01/06/2020

Quy định về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Tải về tại đây: