Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Tải về tại đây: