Nghị quyết 107/2020/QH14 ngày 10/06/2020

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại NQ 55/2010/QH12 đã được sửa đổi theo NQ 28/2016/QH14

Tải về tại đây: