Công văn 47397/CT-TTHT ngày 05/06/2020

Chi phí được trừ khi ủy thác quản lý, xử lý tài sản đảm bảo

Tải về tại đây: