Công văn 44403/CT-TTHT ngày 01/06/2020

Thuế TNDN, TNCN đối với khoản chi cho nhân viên trong đợt dịch Covid-19

Tải về tại đây: