Công văn 44393/CT-TTHT ngày 01/06/2020

Hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng

Tải về tại đây: