Công văn 2012/TCT-DNNCN ngày 18/05/2020

Chính sách thuế đối với khoản hoàn trả thù lao của chuyên gia nước ngoài làm việc tại công ty

Tải về tại đây: