Công văn 2011/TCT-DNNCN ngày 18/05/2020

Chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản từ thiện

Tải về tại đây: