Công văn 1978/UBND-KT ngày 27/05/2020

Đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020

Tải về tại đây: