Công văn 1836/TCT-CS ngày 08/05/2020

Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ

Tải về tại đây: