Công văn 1829/TCT-CS ngày 08/05/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi

Tải về tại đây: