Công văn 1761/TCT-CS ngày 05/05/2020

Hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: