Công văn 1388/TCT-DNL ngày 31/03/2020

Hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

Tải về tại đây: