Thông tư 34/2020/TT-BTC ngày 05/05/2020

Quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Tải về tại đây: